بازدید کارشناس ناظر شرکتهای آلمانی و هلندی و ایتالیایی از کارخانه هگمتان دارو