بازدید معاون اول رییس جمهور از کارخانه هگمتان دارو

افتتاح کارخانه هگمتان داروی غرب با حضور معاون اول رییس جمهور آقای دکتر جهانگیری و نماینده هر آقای دکتر مفتح انجام شد.