هشتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی
رویداد های در زمینه دارویی و اخبار کارخانه
بازدید کارشناس ناظر شرکتهای آلمانی و هلندی و ایتالیایی از کارخانه هگمتان دارو