گالری

تصاویر کارخانه به همراه کارشناس ناظر شرکتهای هلندی و آلمانی و ایتالیایی:

تصاویر بازدید کارخانه توسط معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان غذا و دارو :