بازدید کارشناس ناظر شرکتهای آلمانی و هلندی و ایتالیایی از کارخانه هگمتان دارو

بازدید کارشناسان شرکت هلندی از کارخانه هگمتان دارو